RVP pro ZUV

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Na základě koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice zakotvené v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů, které jsou tvořeny na státní a školní úrovni. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). RVP vymezují závazné rámce pro jednotlivé obory vzdělání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Pro základní umělecké vzdělávání se připravuje Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (dále jen RVP ZUV). Jeho oficiální znění podepsala ministryně školství na konci května 2010. Od září 2010 tak odstartovalo dvouleté období, kdy budou mít všechny ZUŠ v ČR povinnost vytvořit svůj ŠVP v kontextu státního dokumentu RVP, aby byly připraveny nejpozději od 1. září 2012 zahájit výuku podle vlastního ŠVP.

Celý dokument si můžete stáhnout v příloze.
Ċ
borek lubor,
23. 8. 2010 11:13
ĉ
borek lubor,
16. 8. 2010 9:24
Comments